Çevre, İSG ve Sosyal Politikamız

ÇEVRE, İSG VE SOSYAL POLİTİKA

 • HATTAT Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Maden araştırması ve işletmesi üzerine kurulu bir şirkettir. HATTAT olarak, şirketimiz projelerinin, hazırlık, arama, inşaat, işletme ve devre dışı bırakma süreçlerinde mevcut en iyi teknolojiyi kullanarak, şirketimizin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal performansını sürekli iyileştirerek, Türkiye’nin en önemli kömür üreticilerinden biri olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tüm ticari faaliyetlerimiz için çalışma yürüttüğümüz ülke ve bölgenin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerine ve Ekvator İlkeleri, ISO standartları, İSG Spesifikasyonlarıgibi uluslararası standartlara uymayı taahhüt ediyoruz. Bu politikanın amacı, HATTAT Enerji ve Maden Ticaret AŞ'nin şirketin tüm projelerinde ve yatırımlarında yüksek standartlarda Çevre, İş Sağlığı-Güvenliği ve Sosyal performans elde etmesini sağlayacak Çevre, İş Sağlığı-Güvenliği ve Sosyal hedefleri ve ilkeleri belirlemek ve tanımlamaktır. Bu kapsamda Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş olarak;

Çevresel Konularda;

 • Çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri sürekli izlemek ve gözden geçirmek ve ayrıca sistemi sürekli güncellemek suretiyle, madencilik faaliyetlerinin çevresel ve sosyal risk ve etkilerini etkili bir şekilde tanımlayan, değerlendiren ve denetleyen bir çevresel ve sosyal yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı,
 • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazinin planlı ve zamanında restore etmeyi,
 • Düzenli eğitimler yoluyla HATTAT çalışanlarında ve alt yüklenicilerde çevresel ve sosyal gereklilikler konusunda farkındalıkların oluşturulması ve farkındalığı artırmayı,
 • Kaynak ve enerji verimliliğini ve yeni teknolojilerin kullanımını sağlayarak doğal kaynakları korumayı,
 • Madencilik faaliyetlerinin potansiyel çevresel etkilerini sürekli kontrol ederek ve izleyerek kirliliğin kaynağında önlemeyi,

Sosyal Konularda;

 • Çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri sürekli izlemek ve gözden geçirmek ve ayrıca sistemi sürekli güncellemek suretiyle, madencilik faaliyetlerinin çevresel ve sosyal risk ve etkilerini etkili bir şekilde tanımlayan, değerlendiren ve denetleyen bir çevresel ve sosyal yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı,
 • Etkilenen paydaşların, maden projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi ve kapatılması süreçlerinde düşüncelerini, çıkarlarını ve endişelerini dikkate almayı ve şirket proje ve uygulamalarının içine dâhil etmeyi,
 • Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için ev sahibi topluluklar, hükümet kuruluşları, çalışanlar, yükleniciler ve diğer paydaşlarla ortaklıklar geliştirmeyi,
 • Projelerin ömrü boyunca etkilenen topluluklar ve diğer çeşitli dış paydaşlarla yapıcı bir ilişki geliştirmeyi ve sürdürmeyi,
 • Yerel refahın artışına katkıda bulunmak için yerel toplulukların ihtiyaçlarını gidermesine destek olmayı,
 • İnsan haklarına ve tüm çalışanların, paydaşların ve etkilenen toplulukların kültürel değerlerine saygı duymayı
 • Etki alanımızdaki hassas grupların özel isteklerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini dikkate almayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden ve ayrıca şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği performansını ölçen İSG yönetim sisteminin kurmayı ve uygulamayı,
 • Çalışanların, alt yüklenicilerin ve halkın İş Sağlığı ve Güvenliği açısından potansiyel risklerini belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı veya kontrol etmeyi ve yaralanma, meslek hastalığı ve kazayı önlemek için çalışmayı,
 • Güvenli çalışma uygulamaları, İSG riskleri ve şirketin İSG hedefleri ile ilgili olarak tüm HATTAT ve alt yüklenici personeli ile düzenli İSG eğitimleri planlamayı ve uygulamayı,
 • Acil durumlara her zaman hazır olmayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı

Taahhüt ederiz.

 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama